Völgyes Pál
1998

További kitüntetettek
 

 


A címer története
 Őstermelők figyelmébe!

Felhívjuk a Tisztelt Őstermelők figyelmét, hogy őstermelői igazolványaik, plasztik kártyáik következő évekre való érvényesítésére 2019. február hónapban lehetőségük nyílik. Javaslat, hogy a sorban állás elkerülése és a gyors érvényesítés érdekében egyeztessen időpontot falugazdászával. Tel.: +36 30 418 3789

Üdvözlettel:

Maczó Tamás
Falugazdász

(Feltöltve: 2019.02.11. 15:32)
MAMMOGRÁFIÁS SZŰRŐVIZSGÁLAT


Az Ikladon lakó, 45-65 év közötti hölgyek, akiknek utolsó vizsgálata óta eltelt 2 év, névre szóló meghívót kaptak mammográfiás szűrővizsgálatra.
A vizsgálat helye: Flór Ferenc Kórház 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
Iklad Község Önkormányzata idén is térítésmentes külön buszt biztosít a vizsgálatra behívott ikladiaknak.
A busz 2019. március 4-án hétfőn
13.00 órakor indul a műszergyári buszfordulótól és minden buszmegállóban megáll.
Ezen a napon mindenki elmehet a szűrésre, függetlenül attól, hogy mikorra szól a behívója.
Kérjük, hogy aki a külön busszal kíván jönni, szándékát előre jelezze Botyik Katalin védőnőnél személyesen vagy a 28/403-384-es telefonszámon 2019. február 25-én hétfőn 12:00 óráig.
Kérjük, hogy mindenki hozza magával a szűrővizsgálati behívóját és a TAJ kártyáját.

Botyik Katalin sk.
védőnő

(Feltöltve: 2019.02.11. 15:25)
Batz Vásár

2019. március 5-én, kedden 10 órától 14:30-ig. BATZ női, férfi, minőségi, kényelmes lábbelik vására. A szépséghibás termékek jelentős árengedménnyel kaphatók.

(Feltöltve: 2019.02.11. 15:30)PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ikladi Polgármesteri Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről” szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Ikladi Polgármesteri Hivatal

pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2181 Iklad, Ráday tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok: pénzügyi-gazdálkodási feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az ASP rendszerben a gazdálkodási és iktató szakrendszer, KGR, KIRA, Ebr42 szakrendszerek teljes körű használata. Az operatív pénzügyi-számviteli feladatok ellátása. Az önkormányzat és intézményei, valamint a nemzetiségi önkormányzat költségvetésének és beszámolóinak elkészítése, költségvetési rendelet-tervezetek összeállítása, kötelezettségvállalások nyilvántartása, előirányzat felhasználások figyelemmel kísérése, gazdasági események könyvelése, leltározási feladatok ellátása, önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok ellátása, pályázati elszámolások, adatszolgáltatások.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai
végzettség vagy középiskolai végzettség és
közgazdasági vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés,
- regisztrált mérlegképes könyvelői képesítés
államháztartási szakon
- 3 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- önkormányzati pénzügyi terület - Legalább 1-3 év
szakmai tapasztalat
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- ASP gazdálkodási rendszer használatának ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Fényképes szakmai önéletrajz
(a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8.9-a alapján)
- Motivációs levél
- Iskolai végzettséget és képesítést igazoló
bizonyítvány(ok) másolata
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata
- Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való
hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában
résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Braun Pál jegyző nyújt, a 06 28/403-381 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Ikladi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2181 Iklad, Ráday tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH/118/2019, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző. Személyesen: Dr. Braun Pál jegyző, Pest megye, 2181 Iklad, Ráday tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatról az Ikladi Polgármesteri Hivatal jegyzője dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A sikertelen pályázati anyagok a döntést követően megsemmisítésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.iklad.hu - 2019. február 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.iklad.hu honlapon szerezhet.


(Feltöltve: 2019.02.18. 14:14)HIRDETMÉNY

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE
2181 Iklad, Ráday tér 1.
Tele/on: (28) 403-381 Fax: (28) 488-280
E-mail: polghiv@iklad. hu

1/2019. (11.11.) sz. HVI vezetői határozat

A választási eljarasró1 szó1ó 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdése alapján Iklad község képviselő­ testületének megválasztandó tagjainak számat a

2019. évi helyi önkormányzati választáson 6 főben állapítom meg.

E határozattal szemben kifogást lehet benyújtani a Helyi Választási Bizottsághoz.

A kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás es a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással, a határozat meghozatalát - 2019. február 11. - követő 3. napon 16 óráig lehet Helyi Választási Bizottságnak (2181 Iklad, Ráday tér I.) címezve, de az Ikladi Helyi Választási lrodanál benyújtani.

A kifogást írásban - személyesen, levélben , telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani . A kifogásnak tartalmaznia kell :
- a jogszabálysértés megjelölését,
- a jogszabálysértés bizonyításait,
- a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyet) és - ha lakcíme (székhelye) eltér - postai értesítési címet,
- a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, vagy jelelő szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba vételi számát.

Elrendelem a határozatnak Iklad Község Önkormányzat hivatalos honlapján (www.iklad.hu), valamint Iklad Község Önkormányzat hirdetőtábláján való közzétételét.

INDOKOLÁS

A választási eljárásról szó1ó 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdése szerint a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő- testület megválasztandó tagjainak számat.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek valasztasaró1 szó1ó 2010. évi L. tv. 3. § alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számat a helyi önkormányzati képviselők es polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszám alapján kell meghamarozni.

A törvény 4. §-a szerint a képviselők száma: ... c) 5000 lakosig 6 fő . ... .

A Nemzeti Választási Iroda által közzétett adatok szerint Iklad község lakosságszáma 2019. január 1-jen 2053 fő volt.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számat.

Tekintettel arra, hogy a Ve. nem rendelkezik a kepviselő-testület megválasztandó tagjai számának megállapításaival kapcsolatos speciális jogorvoslat szabalyairó1, ezért az általános szabályokat alkalmaztam a határozat meghozatala során.

A határozat rendelkező részében a jogorvoslatró1 való tájékoztatás a Ve. 208. §, a 209. § (1) bekezdés, a 210. § (1) bekezdés, valamint a 212. § rendelkezésein alapul.


Iklad, 2019. február 11.


Dr. Braun Pál
jegyző

(Feltöltve: 2019.02.14. 13:55)HIRDETMÉNY

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE
2181 Iklad, Ráday tér 1.
Telefon: (28) 403-381 Fax: (28) 488-280
E-mail: polghiv@iklad.hu


Üi.sz.: PH/12-7/2019.
Tárgy: Szavazókör kialakításának módosítása


HATÁROZAT

Iklad Község közigazgatási területén a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdésében, valamint a 79. §-ban foglaltak alapján Iklad Község szavazóköreinek számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét megállapító 533-3/2013. számú határozatomat az alábbiak szerint módosítom:
A 002. számú szavazókör címe 2181 Iklad, Ötikerházak 3. (Orvosi Rendelő) megváltozik, a szavazókör a 2181 Iklad, Szabadság út 155. (Ibolya Presszó) számú ingatlanban kerül kialakításra.
A címváltozás a szavazókör sorszámát és területi beosztását nem érinti, az 533-3/2013. számú határozatban megállapítottak szerint változatlan marad.
Az 533-3/2013. számú határozat további rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.
Elrendelem a határozatnak Iklad Község Önkormányzat hivatalos honlapján (www.iklad.hu), valamint Iklad Község Önkormányzat hirdetőtábláján való közzétételét 15 napra.
Határozatom ellen a határozat közzétételének időtartama alatt nyújtható be illetékmentes fellebbezés Pest Megye Területi Választási Iroda vezetőjének címezve, de a Helyi Választási Iroda vezetőjénél (Iklad, Ráday tér 1.).
A fellebbezést a Pest Megyei Területi Választási Iroda vezetője bírálja el három napon belül. A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16 órakor jár le. A határidőt naptári napokban kell számítani.

INDOKOLÁS

A Ve. 77. § (1) bekezdése szerint a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg.
A szavazókörök kialakítása az 533-362013. számú határozatommal, 2013. július 15-i dátummal megtörtént.
A Ve. 79. § (1) bekezdése értelmében a szavazókörök kialakítását érintő változásokat a helyi választási iroda vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri, és szükség esetén módosítja a szavazóköri beosztást.
A 002. számú szavazókörnek helyt adó, 2181 Iklad, Ötikerházak 3. sz. alatti Orvosi Rendelő 2019. évi felújítási munkálatai miatt a szavazókör elhelyezésének és címének változása szükséges.
Az új szavazóhelyiség kialakítása megfelel a Ve. 165. §-ában foglaltaknak.
A fenti indokok alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.
A döntést a Ve. 77. § (1) és 79. § (1) bekezdésének rendelkezései alapján hoztam. A közzétételről a Ve. 80. §-a alapján rendelkeztem.
Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezés elbírálására a Ve. 234. (2) bekezdése az irányadó.
A határidő számításáról a Ve. 10. § (1)-(3) szakasza rendelkezik.
A fellebbezés illetékmentessége az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.
Döntésemhez a hatáskört és az illetékességet a Ve. 66. § (3) bekezdése biztosítja.

Iklad, 2019. február 15.

Dr. Braun Pál
jegyző

(Feltöltve: 2019.02.18. 13:22)
MÁV tájékoztató
"Értesítjük a lakosokat, hogy a Budapest-Keleti - Hatvan vasútvonal felújítási munkálatai miatt a vasútvonal Pécel - Aszód állomások közötti szakasza 2019. február 4-én 0:00 órától előreláthatólag 2019. december 7-én 24:00 óráig lezárásra kerül.
Pécel - Aszód állomások között az utasok a vonatok helyett vonatpótló autóbuszokkal utazhatnak.
A vágányzár alatt érvényes menetrendek, ill. a vonatpótló autóbuszok menetrendjei letölthetők a www.mavcsoport.hu oldalról."

(Feltöltve: 2019.02.11. 15:30)Dr. Bodnár Viktor Háziorvos rendelési ideje 2014. január 1-től

Hétfő: 08:00-11:30
Kedd: 08:00-11:00
Szerda: 08:00-11:00
Csütörtök: 15:00-18:30
Péntek: 08:00-10:00

Telefonos elérhetőség: 06-28-403-237

(Feltöltve: 2014.02.27. 19:21)Az iparűzési adóhoz szükséges nyomtatványok

A 2016. évi iparűzési adóbevallási nyomtatványok leadási határideje: 2017. május 31.
A bevallásokat csak személyesen, vagy postai úton tudjuk elfogadni.
Iparűzési adó számlaszáma: 11742166-15441575-03540000.

       Helyi Iparűzési Adó 2013

       Helyi Iparűzési Adó 2014

       Helyi Iparűzési Adó 2015

       Helyi Iparűzési Adó 2016

       Helyi Iparűzési Adó (HIPA) Adóelőleg kiegészítés

       Helyi Iparűzési Adó (HIPA) Bejelentkezés - állandó jellegű tevékenység

       Helyi Iparűzési Adó (HIPA) Bejelentkezés- ideiglenes tevékenység


(Feltöltve: 2009.10.25. 20:46)Nyomtatványok desztilláló berendezésekről


(Feltöltve: 2015.05.01. 13:42)K01 és P26 űrlapok

Az alábbi linkeken elérhetőek az űrlapok .jar formátumban:
K01
P26

(Feltöltve: 2017.01.20. 19:13) 


Előző lapszámok
 

 


További térképek
 Európai Uniós projektek:
- ASP központhoz való csatlakozás
- Általános Iskolai Fejlesztés
- Csatornázás 2013
- Hivatal átalakítás
- Csatornázás

Sajtóközlemények:
- Általános Iskolai Fejlesztés
- Csatornázás 2013